Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

V souvislosti s vydáním zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), který zapracovává směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „směrnice“), vzniká povinným subjektům uvedeným v § 8 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů (dále jen „zaměstnavatel") povinnost zavést vnitřní oznamovací systém pro své zaměstnance a další osoby dle zákona ochraně oznamovatelů, který je určen k oznamování protiprávního jednání, k němuž došlo nebo mělo dojít u zaměstnavatele.

Zákon o ochraně oznamovatelů je účinný od 1.8.2023, přičemž od 15.12.2023 je zaměstnavatel Skarab, s. r. o. povinen zavést vnitřní oznamovací systém.

1. Kdo může podat oznámení - Oznamovatel

Oznamovatelem může být pouze fyzická osoba, která u Skarab, s.r.o. vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu ustanovení § 2 odst. 3 písm. a), b), h) a i) zákona. Zaměstnavatel výslovně vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro zaměstnavatele nevykonává/nevykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Oznamovatelem může být také osoba, která se o uvedenou práci nebo obdobou činnost u zaměstnavatele uchází nebo ucházela.

Oznamovatel se dopustí přestupku tím, že podá vědomě nepravdivé oznámení, s tím, že za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 50.000,- Kč. Této osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích, nenáleží ochrana před odvetným opatřením dle § 4 zákona.

2. Oznámení

Oznámení obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; se za to, že údaje o totožnosti oznamovatele jsou pravdivé. Dále obsahuje informace o možném protiprávním jednání (popis děje), jak je uvedeno v bodu III, případně i doložení důkazů.

Zákon, ani zaměstnavatel neumožňují podání anonymního oznámení, takovéto oznámení, ze kterého nebude možné dovodit totožnost oznamovatele, nepodléhá ochraně dle zákona o ochraně oznamovatelů a jako takové nebude dle tohoto zákona řešeno.

3. Co můžete oznámit

Protiprávním jednání, k němuž došlo nebo dojít u zaměstnavatele a které

a) znaky trestného činu,

b) znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč,

c) porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 4. ochrany spotřebitele,
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 7. ochrany životního prostředí,
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 14. fungování vnitřního trhu3) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie

4. Ochrana oznamovatele

Zaměstnavatel nesmí umožnit, aby oznamovatel nebo osoba podle § 4 odstavce 2 písm. a) h) zákona byli vystaveni odvetnému opatření.

Odvetným opatřením se rozumí jednání nebo jeho opomenutí v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností oznamovatele, které bylo vyvoláno učiněním oznámení a které oznamovateli nebo osobě podle odstavce 2 písm. a) h) může způsobit újmu. Demonstrativní výčet je uveden v § 4 zákona (např. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, snížení mzdy, platu nebo odměny, změna pracovní doby atd.).

Do vnitřního oznamovacího systému je umožněn přístup pouze příslušné osobě, která povinnost vždy chránit identitu oznamovatele. Totožnost oznamující osoby nesmí být sdělena bez jejího písemného souhlasu nikomu dalšímu, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů, a i v tomto případě o tom musí oznamovatele předem vyrozumět a umožnit mu, aby se k poskytnutí informace vyjádřil. Povinnost zachovávat důvěrnost se netýká pouze totožnosti oznamující osoby, ale vztahuje se i na jakékoli další informace, z nichž by bylo možné přímo či nepřímo určit její identitu.

5. Komu se oznámení podává - vnitřní oznamovací systém

Příslušnou osobou u zaměstnavatele je Ing. Michal Kelnar.

Zaměstnavatel přijímá oznámení písemně (elektronicky nebo v listinné podobě) i ústně (telefonicky nebo osobně).

V. 1. Písemné oznámení

Písemně činěné oznámení je třeba adresovat výslovně do rukou příslušné osoby. Zalepenou obálku označit „k rukám Michala Kelnara - NEOTEVÍRAT - Whistleblowing

tj. vzorově

Skarab, s.r.o.

k rukám Michala Kelnara - NEOTEVÍRAT, Whistleblowing.

9. května 1162, 74258 Příbor.

V. 2. Písemné oznámení - elektronické

Oznámení lze učinit i na emailovou adresu: (skarab.oznameni@centrum.cz).

V. 3. Telefonické oznámení

Pondělí pátek od 10:00 do 11:00 na tel. Čísle +420724079247. Příslušná osoba je oprávněna s Vaším souhlasem z Vašeho oznámení pořídit zvukovou nahrávku, která věrně zachycuje podstatu ústního oznámení.

V případě, že neudělíte souhlas s pořízením zvukové nahrávky, bude z Vašeho telefonického oznámení sepsán písemný záznam, který zachycuje podstatu ústního telefonického oznámení.

V. 4. Ústní oznámení

Požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Příslušná osoba je oprávněna s Vaším souhlasem z Vašeho oznámení pořídit zvukovou nahrávku, která věrně zachycuje podstatu ústního oznámení.

V případě, že neudělíte souhlas s pořízením zvukové nahrávky, bude z Vašeho osobního oznámení sepsán písemný záznam, který zachycuje podstatu ústního oznámení.

6. Způsob vyřizování oznámení

Oznamovatel právo být do 7 dnů od přijetí oznámení písemně vyrozuměn o jeho přijetí. Do 30 dnů ode dne přijetí oznámení musí příslušná osoba posoudit důvodnost oznámení a písemně o tom vyrozumět oznamovatele. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

Je-li oznámení shledáno jako důvodné, příslušná osoba zaměstnavateli navrhne opatření k předejití a nápravě protiprávního stavu. Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a z okolností, které jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

O přijatém opatření zaměstnavatel vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

7. Komu se oznámení podává - vnější oznamovací systém

Oznamovatel také možnost své oznámení podat prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému u Ministerstva spravedlnosti. Více informací na adrese Oznamovatel - Ministerstvo spravedlnosti (justice.cz)

Pověřený zaměstnanec Ministerstva spravedlnosti pro příjem oznámení protiprávního jednání prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti: Mgr. Marek Netočný. e-mail: MNetocny@msp.justice.cz, tel.: 221 997 840, kontaktní adresa: Legerova, 49, Praha 2, 120 00.